RODO

Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się z NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO MARIOLA KAROLAK-TOMCZUK lub osób, których dane zostały przekazane w toku takiego kontaktu

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO MARIOLA KAROLAK-TOMCZUK z siedzibą ul. Mikołaja Dobrzyckiego 31/1, 61-692 Poznań, NIP:9720601407, REGON:639694031 (Administrator). Kontakt z Administratorem: 61 898 77 77,  ekamkt@gmail.com lub lekarzmkt@gmail.com.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń
i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania za pośrednictwem wybranej przez Państwa metody komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

W przypadku przekazywania przez Państwa szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadczają Państwo, że wyrażają zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. zgłoszeń i zapytań. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości udzielania odpowiedzi lub realizacji zapytania.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzony jest kontakt,
  • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): rodo@jamano.pl.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZEKAZANO W TOKU KONTAKTU
Z ADMINISTRATOREM

Państwa dane zostały pozyskane w toku kontaktu prowadzonego z Administratorem. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania.